Student Info

Teunga Ako (Uniform)

 • Ko e Tupenu hina ‘e 2 ‘e tuitui fakafisi.
 • Ko e Tupenu ‘uli ‘e 3 ‘o tatau mo e tupenu hina.‘E tapa lanupulu (blue) ‘inisi 1 mei ‘olunga ki lalo ‘a e tapa kitu’a.
 • Ta’ovala kongokonga ‘oku lalanga’aki ‘a e lau’i tofua. ‘Oku ‘inisi ‘e 12 ‘a e loloa pea ‘inisi ‘e 3.5 ‘a e laulahi. ‘Oku fiema’u ke fea’utaki ‘i he kongaloto ‘o e tamasi’i ako ‘a e ngaahi la’i ta’ovala.
 • Sote hina nima loloa ‘e 2 tokatuitui. Ko e sote eni ‘e fakama’u ki ai ‘a e 
  faka’ilonga ‘Unga ‘o e Kolisi. (‘Unga ‘e ma’u mei he FIBS pe falekoloa ‘o e kolisi)
 • Hekesi fakakolisi (kau hu fo’ou) ke ma’u mei he FIBS pe falekoloa ‘o e kolisi.
 • Sote hina nima mutu ‘e 5, ke tui ki he ako.
 • Senitolo ‘uli’uli fakakolis iki he ngaahi ‘aho mahu’inga ‘o e Kolisi, pea mo e laka falealea.
 • Talausese mutu hina ‘e 2, valaloto ‘e 4. Falani hina kavei ‘e 3 mo e
  holoholo ‘e 4.
 • Vest fakakolisi ‘e ma’u pe mei he falekoloa ‘o e kolisi.

Fiema’u makehe

 • Kalasi TVET, ‘oku fiema’u ‘a e talausese loloa ‘uli’uli ‘e 3, falani lanu pulu ‘e 3 pea mo e safety boot pe ko e su ngaue, ki honau teunga ako.
 • Ki he kalasi Form 7, kenau Kote Lanupulu ‘i he ngaahi ‘aho Sapate mo e ngaahi ‘aho mahu’inga ‘o e Kolisi, pehe ki he laka falealea. (Ke toki ma’u mei he ‘apiako)

Ko e Vala mo e Ngaahi Me’a Kehe

 • Ko e vala ngaue pe valasi’i ‘e 5.
 • Vala ma’a ke tui ngaholo.
 • Vala mafana mo e kofu faka’uha pe fakamalu.
 • Polosi fufulunifo, kilimi, tauveli mo e koa kaukau.

Mohenga

Fala Siaina, fakamolu, pilo, sipi, tupenu kafu ‘e 1, tupenu hinehina ‘ufi’ufi mohenga ‘e 1, tangai pilo ‘e 2.

Puha

Ko e loloa ‘o e puha fa’o’angavala, ke ‘oua na’a laka he fute 3 pea ko hono falahi mo e ma’olunga ke ‘oua na’a laka he fute ‘e ua.  Pea ke ‘i ai hano loka malu.

Note:

Ko e fanau ako lalahi Hu fo’ou mei ha ‘apiako kehe:  ‘Oku fiema’u makehe ‘a e Tohi Hiki, Lipooti Fakaako mo e Tohita’u. Tanaki ha Tohi Fakaongoongo Lelei mei he Faifekau ‘o e Siasi ‘oku kau ki ai ‘okapau na’e ‘osi nofo mei he ako.