Message from the Principal – ‘Aho 19 ‘o Novema 2021

Si’i Ngaahi Matu’a Tauhi Fanau

Ko e kakato eni ‘a e uike hono 9 ‘o e teemi faka’osi ni pea ‘oku toe pe ‘uike e taha pea tau lakai ‘a e faha’ita’u ako 2021. Fakafeta’i pe ‘etau hao mai pea ‘oku tau tuku ai pe ‘a e kololia ki he ‘Otua ‘i Langi. Tau kau fakataha pe mo e fonua ‘i he fakafeta’ia ‘a e lava atu ‘o e fu’u ngaue lahi ko hono fili ‘o hotau kau fakafofonga ki he Falealea ‘o Tonga.

Kataki pe ‘o fakatokanga’i ange ‘etau fanga ki’i fakamanatu ko ‘eni:

  1. ‘Oku tutuku atu ‘etau fanau ‘i he 2pm efiafi ni pe ofi ki ai, pea te nau foki mai pe ‘i he 6pm ‘apongipongi ki homau Sapate faka’osi ‘o e ta’u fakaako ni. Pea ‘oku tapuaki’i ai pe mo e Tukumo’ui ‘a e ngaahi famili ‘o e Kau Ngaue. Mou fakamolemole ‘o fakapapau’i ‘oku foki kotoa mai ‘etau fanau ki ai.
  2. Fakahoko atu ki he fanauako TVET na’e fakakakato ‘enau ngaue, ‘oku foaki pe ‘enau certificate ‘i he Tanakitu’unga ‘a e Kolisi, ka kuopau ke nau ‘i Toloa ni ‘i he fokotu’u mai ‘i he Tokonaki ko ‘eni ke fakapapau’i ‘oku nau kau. ‘Oku mahu’inga ke ma’u ‘a e certificate pea mo ha’anau tohi fakaongoongo lelei ki he’enau hokohoko atu ki he kaha’u.
  3. ‘Oku faka’osi ‘a e sivi fakapule’anga ‘i he ‘aho Monite kaha’u, pea te mau hokohoko atu ai pe ki he fakamaau mo e fakama’opo’opo ‘o e Kolisi pea mo e teuteu atu ki he tutuku.
  4. ‘Oku fai ‘a e Pasaa ‘o e 2021 ‘i he ‘aho Pulelulu kaha’u ‘o kamata ‘i he taimi 4pm ‘i he Hall pe ‘o e Kolisi. Mou vave mai pe ki ai ‘o ‘omi ha tokoni.
  5. ‘Oku tutuku atu ‘etau fanauako mei Toloa ni ‘i he taimi 12pm ‘o e Tu’apulelulu kaha’u. Mou kataki ‘o toki fetuku atu ‘a e mohenga mo e puha ‘i he hili ‘a e Final Assembly.
  6. ‘Oku fakahoko ‘a e Polokalama Tanakitu’unga ‘a e Kolisi ‘i he 10am pongipongi Falaite kaha’u 26 ‘o Novema ki he Hall ‘o e Kollsi Kuini Salote.
  7. ‘Oku teuteu atu ‘a e Music Academy ke ‘oatu ki Nuku’alofa ‘enau ki’i Efiafi Fakafiefia Kilisimasi, pea ‘e fakahoko ia ‘i he 7:30pm Falaite ‘aho 3 ‘o Tisema ki he Hall ‘o e Kolisi Kuini Salote.
  8. ‘Oku ‘oatu heni ‘a e popoaki fie kaunga mamahi mo ha ngaahi lotofale ‘oku toloto ai ha faingata’a. ‘Ofa ke mou ma’u nonga mo e fiemalie ‘i he Kelesi ‘a e ‘Eiki.
  9. Pea ‘oku tau kaunga fiefia mo e kau ikuna ‘o e Fili Falealea. Ko e mo’oni pe, ‘oku tokolahi ‘a e UI ka ‘oku tokosi’i pe ‘a e FILI. Tau poupou pe mo hufia ‘a e hokohoko atu, ke nau fai fakapotopoto pe.
  10. Ka ‘oku ‘i ai ha fanau ‘oku nau fie ngaue ma’a e Siasi ‘i he kaha’u, pea kataki ‘o fakatalanoa mai ke tau fetokoni’aki pe ki hono tofa hanau hala fononga.

‘Oku tau ngaue pe mo tokonaki ma’a ‘etau fanau mo honau kaha’u; ka ko e tokonaki fungani taha ‘i he mo’ui, ‘oku tokonaki pe ia ‘e ‘Atonai, ko ha Misaia ma’atautolu hono kotoa, mei he Saame ‘o e ‘Aho. Si’i feilaulau ko ia, ‘Oku fu’u hulunoa, Fe’unga hono mahu’inga, Mo e kakai kotoa.

‘Oku kei takanga pe ‘etau fohe

TOLOA

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.