Monthly Archives: November 2021

Message from the Principal – ‘Aho 19 ‘o Novema 2021

Si’i Ngaahi Matu’a Tauhi Fanau Ko e kakato eni ‘a e uike hono 9 ‘o e teemi faka’osi ni pea ‘oku toe pe ‘uike e taha pea tau lakai ‘a e faha’ita’u ako 2021. Fakafeta’i pe ‘etau hao mai pea … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Message from the Principal – ‘Aho 19 ‘o Novema 2021