Message from the Principal – 12 Ma’asi 2021

Si’i Ngaahi Matu’a Tauhi Fanau

Fakafeta’i kia Sihova, he ‘oku lelei ia. Pea ko ‘ene lelei, ‘oku tau ta’imalie ai ‘i he ngaahi tapuaki kehekehe ‘o e mo’ui. Kuo tau lakai ‘a e uike hono 7 ‘o e teemi 1, toe pe uike 3.

 1. ‘Oku ‘i ai ‘a e ki’i Common Test ‘i he faka’osinga ‘o e uike 9 pea mo e kamata ‘o e uike 10. Ke ukiuki atu pe ‘etau fanau ke nau tokanga pe ‘o teuteu lelei ki ai.
 2. Na’e lava mai ‘a e Pule ‘o e JICA (Kautaha Tokoni Siapani) ‘o foaki mai ‘a e ngaahi solopani mo mau kau fakataha ‘i he Assembly ‘o e pongipongi ni. ‘Oku kau kotoa pe ki hono faka’ai’ai ‘o e fika loto mo e fengaue’aki lelei ‘a e nima mo e ‘atamai.
 3. Ne tapuaki’i ai pe he pongipongi ni mo e me’a’ofa Tractor mo hono ngaahi naunau ne ‘omi ‘e he ki’i tangata faiako heni ko Semisi Talakia’atu pea mo e uta papa ‘oku fetuku mai ‘e Tevita ‘Isoa mo e kau Longoteki ‘a Nu’usila. ‘Oku tokoni lahi ia ki he’etau ngaue pea mate atu ai pe mo honau toenga mo’ua na’e toe ‘i Toloa ni!
 4. ‘Oku kakato he ‘aho ni ‘a e ki’i ngaue na’e fakahoko ‘e he To’uako Blue Senituli, ‘a ia na’a nau langa ‘a e fale ke teuteu’i mei ai ‘a e me’atokoni pea toki fakahoko hono haka. ‘Oku kau heni ‘a e kau faiako mo e fanauako ne nau teuteu’i ‘a e timi ‘o e 2009, ‘a ia ne nau ikuna ‘a e ipu ‘o e Senituli ‘o e fe’auhi ‘akapulu fakakolisi ‘i Tonga ni.
 5. Kuo nofo taha ‘a e Kau Sipoti pea ‘oku fai poupoua ‘enau teuteu. Fakamalo atu ki he ngaahi famili ‘oku toe ‘omi fruit mo e fakaneifua, ‘oku kau kotoa pe ke fakaivia ‘a ‘etau timi.
 6. ‘Oku fai ‘a e ki’i trial ‘a e fanau ‘akapulu senior ‘i he tuku ‘a e ako he ‘aho ni, ko e faka’amu ‘a e Head Coach ke kamata leva hono filifili ‘etau timi ki he to’u va’ina ‘o e ta’u ni.
 7. Kuo fakalahi ‘a e parking area ‘i mui ‘i he Hall, he kuo ‘avalisi ‘eni ia ki he me’alele ‘e 800 tupu ‘oku fou mai ‘i he efiafi Pulelulu mo e Sapate. Ko e faka’amu, ke tafe lelei ‘a e fefononga’aki, pea ‘oku toe kole atu pe ke tau fetokoni’aki mo fakaongoongo ki he tataki ‘a e tiuta mo e fanauako ‘oku nau security.
 8. ‘E kamata he poo ni ‘a e feinga pa’anga ma’ae Project 155, pea kuo ta’alo mai ‘a e Faifekau Malolo Uini Langi mei Ha’atafu mo hono kau Kolisi Tutuku ke nau ta e ‘uluafi. Pea neongo ‘oku nau tokosi’i, ka ‘oku nau ivi lahi pe ‘i he’enau tauhi ‘a e hake’anga ‘o e Lotu mo e Ako. Ka a’u atu mu’a ‘a e Fononga ‘o e 155 ki homou kolo mo e siasi; pea tau kataki ‘o kau hake pe ki ai. Ko ‘etau poupou mo ‘etau fanga ki’i tuluta, ‘e fonu ai pe ‘etau ‘oa.
 9. ‘Oku tau talamonu ki he teu fakamanatu ‘o e ta’u 95 ‘o e Kolisi Kuini Salote ‘i he ‘aho ‘apongipongi na. Ke kei fai tapuekina mo fakamonu’ia ‘a e teu fefine ‘oku fai ‘e he ‘apiako ma’ae famili, siasi mo e fonua.
 10. ‘Oku kei ‘i ai pe ‘etau fanau ‘oku ‘ikai fu’u fakapapau’i honau ‘alunga. ‘Oku nau fa’a ki’i ka’iloa he taimi ni’ihi, ka ‘oku mau faka’amu ke ma’uma’uluta pe ‘emau nofo mo pau honau tauhi. Ka ‘oku ‘i ai ha faingata’a pe ha ki’i to’onga ‘oku ngali kehe, kataki ‘o fetu’utaki mai pe.
 11. ‘Oku lahilahi ‘a e ngaahi ‘apisia ‘a e ngaahi kupu fekau’aki pea mo ha ni’ihi takoto ‘i he mohenga ‘o e mamahi. ‘Oku tau manatua pe kinautolu ‘i he lotu, pea ka kuo mau matavalea ‘o ‘ikai fakatokanga’i pea mou kataki ‘o fakahoko mai pe.
 12. ‘Oku tutuku atu ‘etau fanau ‘i he efiafi ni, taimi 3pm pe ofi ki ai, pea ke nau tuli mai pe ‘a e taimi 6pm efiafi ‘apongipongi ke mau Sapate pe ‘i Toloa ni.

Ka ‘oku ‘i ai ha loto ‘oku kafo pe ha tu’utu’uni ‘oku ‘ikai fakafiemalie, kataki fou mai pe; na’a ‘oku hala pe ‘emau fakatonulea, ka ‘oku tau kaveinga kotoa pe ke lelei ‘etau teu tangata pea ke ma’u tapuaki ai si’etau fanau. Pea ‘oku kole atu ai pe ho’omou lotu, ke fakakau atu ma’u pe ‘etau ngaue.

‘Oku kei takanga pe ‘etau fohe.

Mo e hufia.

TOLOA.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.