Monthly Archives: July 2020

Message from the Principal – ‘Aho 31 Siulai 2020

Si’i Ngaahi Matu’a Tauhi Fanau Malo ‘a e ngaue mo e poupou mei ‘api na. Kuo tau lakai ‘a e uike hono 4 ‘o e Teemi 3, tapuni fakataha ai pe mo e Mahina ko Siulai. Fakafeta’i ‘etau hao mai. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Message from the Principal – ‘Aho 31 Siulai 2020