Message from the Principal – Aho 20 Novema 2020

Si’i Ngaahi Matu’a Tauhi Fanau

Malo e tau mo ‘api na pea pea fakafeta’i ‘etau hao mai. ‘Oku toe pe ki’i uike ‘e 1 pea tau mavae mo e ta’u fakaako ni. He’ikai ala fakama’opo’opo ‘a ho’omou tokoni, ko e kakava mo e ongosia, kae fakatauange ‘e liliu kotoa pe ko e fu’ufu’unga tapuaki ke ‘inasi ai si’etau fanau.

 1. Fakamalo atu ‘i ho’omou tokoni mai ‘i he Pasaa ‘a e fanauako. Na’e faingamalie pe ‘enau patiseti, ‘a ia ‘oku ‘i he $35,000.
 2. ‘Oku mau hanga atu ‘eni ki he Sapate faka’osi ‘o e ta’u, pea ‘oku tapuaki ai mo e ki’i misinale ‘a e Kau Ngaue ‘o e Kolisi. Ko honau ‘inasi ki he patiseti ‘a e Kolisi ko e $35,000 pea ko e hulu ‘i he pa’anga ko ia, ‘e fakahoko ‘aki ‘a e tokoni ki hono monomono mo fakalelei ‘a e fanga ki’i ‘api nofo’anga ‘o e kau ngaue.
 3. Ko e toe kole faka’osi atu pe Kau Tauhi Fanau fekau’aki mo ‘etau fanau ‘oku ‘ikai pe ke nau toe ‘asi mai ki Kolisi ni. Pe ko e ha ho’omou fokotu’utu’u, kae fetu’utaki mai mu’a he Tokonaki pe ko e Monite ke fakamahino honau ‘alunga.
 4. ‘E tutuku atu ‘etau fanau ‘i he ‘aho Pulelulu kaha’u taimi 12 ho’ataa pe ofi ki ai. ‘Oku ‘i ai ‘a e faka’amu ke mou lava mai ‘o ‘ave atu ‘enau mohenga mo e puha vala.
 5. ‘Oku nau fakataha hake ki he Hall ‘o e Kolisi Kuini Salote ‘i he ‘aho Tu’pulelulu kaha’u taimi 10 pongipongi ki he Tanakitu’unga. Mou kataki pe ‘o fakatokanga’i ange ‘a e mahu’inga ke tatali pe ‘a e ngaahi fakakahoa ‘etau fanau, kae ‘oleva ke foaki honau ngaahi pale ‘oku nau teunga kakato fakakolisi pe. Pea ke fakapapau’i foki ‘oku kosi lelei ‘a e ‘ulu pea maau mo e teunga fakakolisi kakato.
 6. Ka ‘i ai ha ni’ihi ‘e uesia ‘ene ma’u pale ‘i he ‘ikai foki mai ki he Kolisi pe ko e me’a fakatotongi ako, ‘oku kole atu heni, ke fakakakato mu’a ‘a e ngaue mo e talanoa ko ia ‘i Toloa ni, ‘o ‘ikai ko e Hall ‘o e Kuini Salote pe ko e telefoni.
 7. ‘Oku toe fakaongo atu pe mo e Po Hiva faka-killsimasi ‘a e Music Academy ‘i he Hall ‘o e Kolisi Kuini Salote ‘i he taimi 7 efiafi Falaite ‘aho 4 ‘o Tisema.
 8. Lolotonga ‘a e Tutuku, ‘oku vahevahe atu pe ‘a e ki’i fatongia le’o taki ‘aho 3 ki he fanauako form 3 ki he form 6 mo e TVET ta’u 1. ‘Oku ‘ikai le’o ‘a e fanauako forms 1 mo e 2 pea pehee ki he kau ta’u tutuku. Pea ‘oku anga pehee ni leva hono fokotu’utu’u ‘o e le’o, Ko ‘enau vakai pe ki he uike ‘oku nau le’o ai, pea tuli mai ‘a e 6 efiafi Monite ‘o e uike ‘ko ia. Te nau mohe kotoa pe ‘i Toloa ni ‘i he efiafi Monite ‘o toki tutuku atu ‘i he taimi 4 efiafi Tu’apulelulu. Te nau omi mo e ki’i teunga ako, ki’i vala ma’a mo e vala si’i fakafe’unga pe ki he ‘aho ‘e 3. Pea ke to’oto’o mai foki ha ki’i mohenga fe’unga pe.

‘Oatu ‘a e popoaki fie kaunga mamahi mo kinautolu ‘oku tangi pea mo e talamonu ki he kau ikuna mo ha ma’alali fiefia. ‘Oku tau fakafeta’i pe ha me’a ‘oku tau ‘i ai, he ‘oku kei Satai pe ‘a Satai pea mo’oni ‘a e Saame ‘o e ‘aho – Ko hotau ‘Otua ia. Pea ko kitautolu, ko e kakai ‘oku ne fafanga mo e sipi ‘oku ne tauhia.

Mo e hufia atu pe

TOLOA

Posted in Uncategorized | Comments Off on Message from the Principal – Aho 20 Novema 2020

Message from the Principal – ‘Aho 6 Novema 2020

Si’i Ngaahi Matu’a Tauhi Fanau

Malo si’omou tou’anga mei ‘api na, fakafeta’i ‘etau hao mai. ‘Ofa ‘oku tukungamalie pe ‘a e halafononga ‘i he feangainga faka’aho ‘oku tau fekuki ai mo e ngaahi pole ‘o e mo’ui.

 1. Kuo lava atu ‘eni mo e sivi ‘a e Polokalama Ako International, ko e toe pe ‘eni ‘a e kau sivi fakapule’anga. Pea ‘e ‘osi kotoa pe ‘a e ngaahi sivi ko ia ki he Falaite kaha’u.
 2. Ko e polokalama ‘a e fanauako kuo ‘osi ‘enau sivi, ‘oku nau lahilahi ngaue ki ‘uta ki he ngoue’anga, ke fakapapau’i pe ‘oku faingamalie ‘a e tu’u ki he kaha’u. Pea ‘oku nau foki mai ‘o va’inga he sipoti kehekehe, pele mo veimau; pea hoko mo e ako hiva ‘i he ngaahi efiafi pea mo sio atu ha ki’i fo’i faiva ke nau fiefia ai.
 3. ‘Oku ma’u me’atokoni mavahe pe ‘a e fanau sivi fakapule’anga ‘i he ‘api faka-Tiuta Lahi pea ‘oku fakahoko ai pe ‘a e ngaahi lea fakalotolahi mo e ongoongo ‘a e fanauako ki he’enau sivi. Fakatatau ki he ngaahi ongoongo, ‘oku totonu ke tau ‘amanaki lelei pe; kae taumaiaa ko ha’anau toki ongoongo pehee mai ‘eni.
 4. Fakamalo atu foki ki he ngaahi famili, ‘oku omi pe ‘o toe tokoni mai ki he’enau me’atokoni, neongo kuo ‘osi fai pe ‘etau lukuluku seniti ma’ae fafanga ‘o ‘etau kau sivi. ‘Oku tau tokanga pe ke ‘oua na’a nau fu’u tokanga ki he me’atokoni, na’a nau fu’u makona pea nau iku ‘o tule mohe ‘i loki sivi.
 5. ‘Oku teu mafana ai pe foki mo e katoanga tukumo’ui ‘a e ngaahi famili ‘o e kau Tiuta. Pea ‘oku lahilahi ai pe mo e ui tokoni ‘a e ngaahi Kauhala ki Nafualu ke fakahinohino ‘a Toloa ‘i he taki lalahi. ‘Oku fa’a anga ‘aki ‘e he si’i ‘a e “Mata vaka piki vaka.” Fakafeta’i ko e vaevae he melenga fe’unga pea fakamanava hake ai pe si’i Faiekina mo e Masiva.
 6. Kole atu ai pe ‘etau fanau, ke mou fakafoki mai pe ‘i he efiafi Tokonaki ke mau Sapate pea mo fakalavalava homau ta’u. ‘Oku toe pe Sapate ‘e 3 pea tutuku ‘a e ta’u fakaako 2020. ‘Oku fai ‘a e to niu, to mei, langa fale mo e ngaahi ngaue kehekehe ‘i he toenga ‘o e ta’u ni. Tuku mai ‘etau fanau ke nau kau ai, pea ma’u ai ha’anau ki’i talanoa fakato’uako. Ko e fakanima mamahi mo e fo’i ngofua, ‘oku ‘ikai tuha mo taau ia mo ha fanau ‘oku tau faka’amu ke teu’i he ‘api ni ma’ae famili, siasi mo e fonua.
 7. ‘Oua pe tuku ho’omou hufia mai ‘etau ngaue pea mo ‘etau fanau. ‘Oku ‘ikai malolo ‘a e Fili ‘i he’ene feinga mai ke maumau’i ‘etau lelei. Ka kuo ‘i ai ha fakafotunga ‘oku ‘ikai tukunga malie ki ha ni’ihi, pea mou kataki ‘o fetu’utaki mai pe kiate kimautolu ‘i hotau ‘Ofisi.

Popoaki ‘ofa mo e fie kaunga mamahi ki si’a ngaahi famili ‘oku toloto ai ha faingata’a. ‘Oku kei lahi ange pe ‘Ene kelesi ‘i he’etau me’a. Pea ki ha ngaahi lotofale ‘oku katoanga ‘i ha fiefia mo ha ikuna. Fakafeta’i pe ki he ‘Eiki. He ‘oku mo’oni pe ‘a e Saame ‘o e ‘aho – “Ke fiefia ‘i he ‘Afiona mo hakailangitau, ‘A ia fua pe ‘oku vivili atu.” He ko e fiefia ‘i he ‘Eiki ko hotau malohinga pe ia.

Mo e hufia atu pe

TOLOA

Posted in Uncategorized | Comments Off on Message from the Principal – ‘Aho 6 Novema 2020