Message from the Principal – ‘Aho 7 ‘Aokosi 2020

Si’i Ngaahi Matu’a Tauhi Fanau

Kuo tau ikuna ‘a e uike hono 5 ‘o e teemi 3, pea kuo tau tu’uta ai ki he ‘uluaki uike ‘o e valu’i mahina pea ‘oku tuku mai mo hono kaveinga folau – ko e To’utupu Mo’ui Lelei. Pea ‘oku tau ngaue mo e faka’amu ke ‘inasi ‘etau fanau ‘i he mo’ui lelei ‘o e sino, ‘atamai mo e laumalie.

 1. ‘E hokohoko atu ‘a e Polokalama Talatalanoa Fakakalasi ‘a e Kau Faiako mo e Matu’a Tauhi Fanau ‘i he Pulelulu kaha’u taimi 7pm ki he Falelotu Molitoni ai pe. ‘Oku hoko atu ‘eni ki he kotoa ‘o e ngaahi kalasi form 2 pea tanaki atu ki ai mo e form 3 international. Ko e faingamalie lelei mo mahu’inga ‘eni ki he femahino’aki lelei ki he tu’unga ‘o e ako ‘a ‘etau fanau, ko ia mou kataki ‘o lava mai.
 2. Toe fakamanatu atu ai pe ‘a e Totongi Sivi ki he Foomu 5, 6 & 7; kataki ke ‘oua toe tomui ‘i he Falaite kaha’u 14 ‘o ‘Aokosi.
 3. ‘Oku toe kole atu ai pe ‘a e Poaki Puke ke ‘uluaki fakahoko mai kimu’a, kae ‘oua ‘e toki foki fakataha mai pe fanau mo honau poaki’i hili ha ngaahi ‘aho pe uike. ‘Oku ‘ikai fakapotopoto ia ki he kau tauhi lekooti. Pea kataki ke tau ngaue’aki pe ‘a e tohi sick leave mei he Toketa.
 4. Kuo lava ‘a e fe’auhi soka pea na’e fakafiefia ‘a e poupou mo e tokoni mei he Komiti Soka Fakafonua ‘a Tonga. ‘E hoko atu ‘a e polokalama ‘i he uike kaha’u, ki he fe’auhi ‘Akapulu Tautau Toko 7.
 5. ‘Oku fu’u momoko ‘aupito ‘a Toloa ni ‘i he ngaahi ‘aho ni; pea kole atu pe ha ki’i vala mafana lelei mo ha kafu matolu ke mahino ‘oku ‘ikai hu ha momoko ‘o uesia ‘enau mo’ui lelei.
 6. Na’e fakahoko ‘e he Music Academy ‘i he pongipongi ni ‘a e fasi ‘akapela malie ‘aupito ko e Sweet Fellowship. Pea hiva’i foki ‘e he fale ‘e ua ‘a e Himi 516 (Kula-po’upo’uli mo e kula-‘aho’aho). Hili ia hono hiva’i ‘i he uike kuo ‘osi ‘a e Himi 515 (Lanulangi). Ko e ngaahi lanu na’e finangalo ‘a e ‘Otua ke ngaue ‘aki ‘e Mosese mo Ha’a ‘Isileli ki Hono Fale Tapu.
 7. Ko kinautolu ‘oku ‘i he Kulupu Lau Tohitapu, ‘oku poaki’i mai ‘enau ‘Apitanga ki he SUTT Fasimoeafi ‘i he uike kaha’u (Efiafi Falaite ki he Ho’ataa Sapate), ka ko e Kalasi foomu 5, 6 & 7 pe.
 8. ‘Oku fa’a palopalema pe ‘a e tafe ‘a e traffic ‘i he efiafi Sapate, ka ‘oku kole atu pe ke tau ki’i muimui pe mu’a ki he kole ‘a ‘etau ki’i fanau security, he ‘oku faingamalie ke tafe lelei pe. Pea mou kataki ‘o faka’atu’i pe ‘a e nofo fakatokolahi holo ‘i Toloa ni, he ‘oku fepaki ia mo e ngaahi tu’utu’uni ‘a e Potungaue Mo’ui.

Kapau ‘oku ‘i ai ha ngaahi me’a ‘oku kei tukungatamaki mo fakatupu hoha’a, kataki ‘o fetu’utaki mai pe ke tau fetokoni’aki ‘i hono feinga’i ke tukungamalie pe.

Mo e hufia atu pe

Toloa

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Message from the Principal – ‘Aho 31 Siulai 2020

Si’i Ngaahi Matu’a Tauhi Fanau
Malo ‘a e ngaue mo e poupou mei ‘api na. Kuo tau lakai ‘a e uike hono 4 ‘o e Teemi 3, tapuni fakataha ai pe mo e Mahina ko Siulai. Fakafeta’i ‘etau hao mai.

 1. ‘Oku kamata ‘a e Polokalama Talatalanoa fakakalasi ‘a e Kau Faiako mo e Matu’a Tauhi Fanau ‘i he Pulelulu kaha’u taimi 7pm ki he Falelotu Molitoni pe. ‘Oku tau kamata ‘i he uike kaha’u pea mo e Form 1 ‘o tatau pe International pea mo e National. ‘Oku fu’u fiema’u ‘aupito si’i ngaahi matu’a ho’omou lava mai ke fai ha talanoa mahino ki ha ngaahi me’a ‘oku taau ke fakatokanga’i felave’i mo e feinga fakaako ‘a ‘etau fanau.
 2. Toe fakamanatu atu ai pe ‘a e Totongi Sivi ki he Forms 5, 6 & 7. ‘Oku fiema’u ke totongi mai leva ki ‘Ofisi pea ke ‘oua na’a toe tomui ‘i he ‘aho 12 ‘o ‘Aokosi. Pea muimui atu ai pe mo e fakamanatu ‘o e totongi ako ‘o e Teemi ko ‘eni.
 3. Ko e ngaahi kalasi sivi fakapule’anga ‘oku kamata mo e lahilahi mai ‘a e ngaahi tokoni mei he Kau Kolisi Tutuku mo e kau Tauhi Fanau. Mou tokoni ‘aki mai hano faka’ai’ai kinautolu ke tokanga ange mo faka’aonga’i ‘a e ngaahi tokoni lelei mo ‘aonga ko ‘eni.
 4. ‘Oku kei ‘asi mai pe ‘a e fanauako ‘oku hola mei ‘apiako ni ‘o nofo fakatamaiki mo e kaunga ako. Pea nau iku nofo ai pe ‘i he ako, kae kei ‘asi teunga ako holo pe ia ke suto ‘aki ‘enau fefononga ‘aki. ‘Oku mau feongoongoi pe mo e kau Polisi Fakakolo mo e kau Tauhi Fanau ki he tamaiki ko ‘eni.
 5. Kapau ‘oku ‘i ai ha ki’i tamasi’i ‘oku fakaveiveiua ha ‘uhinga ke ngaue mo’ua pe nofo holo ai ‘i ‘Apiako ni ‘i he taimi ‘oku tukuange atu ai ‘a e Kolisi pea kataki ‘o fetu’utaki mai ki he Tiuta Lahi pe ki ‘Ofisi ni, ke fai ha femahino’aki lelei ki ai.
 6. ‘Oku lahi pe ‘a e ngaahi tokoni ‘ofa mai ki he Totongi Ako ‘etau fanau ‘oku ‘ikai faingamalie, ka ‘oku mahu’inga ‘aupito ke fakapapau’i ‘oku faka’aonga’i lelei ‘e he’etau fanau ‘a e ngaahi ‘ofa ‘oku fai mai.
 7. ‘Oku lele lelei pe ‘a e Polakalama Sipoti ‘a e Sports Academy ‘i he efiafi Pulelulu pea ‘oku fakafiefia mo e tokoni mai ‘a e Talekita Sipoti mo e fanauako mei he TTI.
 8. ‘Oku hokohoko atu pe ‘a e ngaue ‘a Music Academy ki hono hiva’i ‘o e ngaahi himi mahu’inga ‘a e Siasi ke fakamanatu honau fasi ‘i he Pongipongi Falaite kotoa. ‘Oku tanaki atu ai pe mo ha ki’i fakamatala puipuitu’a ‘oku ala ma’u.
 9. ‘Oku tapuaki’i ‘apongipongi (‘aho Tokonaki 1 ‘Aokosi) ‘a e ngaue mo e fakafo’ou ki he Saoa Lahi ‘a e Kolisi. ‘Oku lava ‘o fakahoko ‘a e ngaue lahi mo mahu’inga ko ‘eni ‘i he Tokoni fakapa’anga na’e ‘omi mei he Kautaha “Live and Learn” pea mo e WASH cluster ‘oku fakalelelele ‘e he Pule’anga; pea pehee foki ki he tokoni na’e fai mai ‘e he Kau Longoteki ‘a e ‘Unga.
 10. Toe fakamanatu atu pe ‘a e fakatokanga mei he Potungaue Mo’ui ki he ngaahi fakataha’anga fakatokolahi pea mo e natula ‘o e efiafi Pulelulu ‘i Toloa ni. Ko e faka’amu pe ke tau toe ki’i fakapotopoto ange ‘i he toe nofo holo ‘i Toloa ni ‘i he efiafi ko ia, telia na’a toe ‘omi ha tu’utu’uni ‘e faingata’a ange kiate kitautolu mo ‘etau fetokoni’aki.

Kapau ‘oku ‘i ai ha ngaahi me’a ‘oku kei to mama’o mei he’etau tulituli ki he “tuha mo taau” pea mou fakamolemole ‘o tokoni mai pe. He ‘oku kei toupili mai pe ‘a e tapuaki ‘i he me’a ‘oku Ne hoifua ki ai.

Mo e hufia atu pe
Toloa

Posted in Uncategorized | Comments Off on Message from the Principal – ‘Aho 31 Siulai 2020