Message from the Principal – ‘Aho 26 Fepueli 2021

Si’i Ngaahi Matu’a Tauhi Fanau

Malo e ngaue mei ‘api na. Kuo tau lakai ‘a e uike hono 5 ‘o e teemi 1 pea ko e vaeua ia ‘o e teemi; fakafeta’i ai pe ‘a ‘etau hao mai.

  1. ‘Oku lahi ‘a e ngaahi talanoa fiefia mai ki hotau ‘Aho pea ‘oku ou toe fakaongo atu ai pe ‘a e fakamalo ‘i he fetakinima lelei na’a tau fai pea mo e ‘alo’ofa ai pe ‘a e ‘Eiki. Lolotonga pe ‘etau fiefia ‘i he ikuna ‘o ha fatongia, te tau matu’aki tokanga pe telia ‘a e Fili ‘oku ne lama faingamalie ke maumau’i ‘etau lelei.
  2. Ne lava lelei ‘a e fakataha ‘uluaki ‘etau Komiti Ngaue ‘a e PTA ‘i he efiafi Pulelulu ne toki ‘osi. Ne fai ai ‘a e talanoa ki he’etau faka’amu ki he faletolo ‘o e falekai pea mo e hala malumalu ki lokiako mei he ngaahi falemohe; pea pehee foki ki ha ngaahi tokoni fakafaiako mei tu’a ki he’etau fanauako. Pea kuo fai ‘a e fokotu’utu’u ki ai mo ha fa’ahinga pau ke nau tokoni mai. Ka ‘oku ‘i ai ha’o tokanga ki ha me’a ke fakatokanga’i ‘e he PTA pea ke kataki ‘o fetu’utaki mo e Sea, Tu’amelie Kemoe’atu, pe Sekelitali, Maka Tokotaha.
  3. Kuo fili ‘a e Timi Sipoti pea kuo faka’amu ‘a e Komiti Sipoti ke nau mohe taha leva ke faingamalie ange ‘enau teuteu. ‘Oku ‘uhinga ia, te nau nofo taha ai pe ‘i Toloa ni ‘i he weekend ‘o kamata ‘i he uike kaha’u.
  4. ‘Oku fiema’u pe ha ki’i me’atokoni lelei mo fakatupu ivi ki he’etau kau sipoti, pea ‘oku kole atu ai mei he Komiti Ngaue ‘a e PTA, ke fai ‘etau ki’i laini ‘auti nounou ‘i he efiafi Pulelulu kaha’u, mei he 6pm pe ki he 7pm ‘i he Fala ‘o Heleni. Ko e takitaha pe Falemohe ‘ene fo’i fasi.
  5. Kapau ‘oku ‘i ai ha’o leka ‘oku taleniti sipoti ka ‘oku te’eki kau ia ‘i he timi, pea ‘oku ‘ataa pe ke lava mai ki mala’e ‘o fai ha ki’i tesi ‘o e event ‘oku fie kau ki ai.
  6. Ki’i vakai atu pe ‘a e naunau ‘a ‘etau kau leka pe kuo tohi ha me’a he pepa, he ko e vaeua eni ‘a e teemi 1, ka ‘oku fai ‘a e ki’i Common Test 1 ‘i he uike faka’osi ‘o e teemi.
  7. ‘Oku fakatokanga’i pe mo e lahilahi ‘a e poaki telefoni mai ki he kau leka ‘oku fie nofo pe ia ‘o Sapate mo e famili pea toki feinga’i pe ha tohi leave ke foki mai mo ia. Kataki, ko e lelei taha pe ‘o e poaki, ke mou lava mai pe ki he Tiuta Lahi ‘o talanoa lelei ki he ‘uhinga lelei ‘oku fai ai ‘a e poaki.
  8. ‘Oku tutuku atu ‘etau fanau ‘i he 3pm ‘o e ‘aho ni pea te nau foki mai pe ki Toloa ni ‘i he taimi 6pm ‘apongipongi (Tokonaki), ke mau Sapate pe ‘i Toloa ni.

‘Oku ‘oatu ‘a e ‘ofa mo e fie kaunga mamahi mo e ngaahi ‘apisia ‘oku huki tonu ‘i homou ngaahi loto fale. Pea mo e talamonu ki he ngaahi fiefia’anga ‘oku ‘inasi ai hotau ni’ihi. Ka ‘oku ‘i ai ha faingata’a ‘e hoko, kataki ‘o afe mai pe ke tau vahevahe. ‘Oku kei takanga pe ‘etau fohe.

‘Ofa mo e hufia

TOLOA

Posted in Uncategorized | Comments Off on Message from the Principal – ‘Aho 26 Fepueli 2021

Kaveinga Ngaue 2021

Takanga ‘Etau Fohe” – 1 Kolinito 1: 10 Ka ‘oku te kole atu, kainga, ‘i he huafa ‘o hotau ‘Eiki ko Sisu Kalaisi, ke mou lea taha pe kotoa pe, pea ke ‘oua te mou fakafa’afa’ahi: kaekehe, ke mou ma’opo’opo, ‘o loto taha mo fakakaukau taha.K

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kaveinga Ngaue 2021